Afspraak maken of een vraag? Tel/WhatsApp 06-14380289

Voorwaarden Winter

U bent hier: Home > Tennislessen > Winter | Info Jeugd | Info volw | Ins jeugd | Ins volw | Prijzen | Voorwaarden |

Algemene Voorwaarden Winter 2022-2023

 • Op nationaal erkende feestdagen, gedurende schoolvakanties en tijdens het Fablo Kerst toernooi (van 24-12-2021 t/m 1-1-2022) kan er geen les worden gegeven. Deze lessen schuiven op naar het einde van de cursus op het afgesproken les tijdstip. Met uitzondering van het Kerst toernooi kan er op deze dagen in de Fablohal wel worden vrijgespeeld, niet in het Kennemer Sportcenter.
 • Lessen die uitvallen door ziekte, blessure of andere oorzaak van de train(st)er, worden door deze gecompenseerd. Er kan ook voor vervangende trainer worden gezorgd.
 • Restitutie van de lesgelden als gevolg van ziekte of blessure van de leerling is niet mogelijk. U kunt echter in overleg met de leraar een vervanger van gelijk niveau sturen. Niet verschijnen op de les is dus voor eigen rekening. Van tevoren afbellen bij de leraar of medespeler is gewenst.
 • Als service biedt de tennisschool u de mogelijkheid om lessen in te halen. Het is geen garantie dat een gemiste les ook daadwerkelijk ingehaald kan worden.
 • Een lesuuur duurt 50 minuten (60-10). De leraar heeft dan (10 minuten) de gelegenheid vragen te beantwoorden, iets te nuttigen of van het toilet gebruik te maken. Gebruikelijk is dat de groep dan zelfstandig inspeelt.
 • Met de training cursus buiten op Ruïne van Brederode voor de jeugd en volwassenen bieden we 4 inhaallessen aan indien de lessen door weersomstandigheden niet door kunnen gaan. De inhaal lessen schuiven op naar het einde van de cursus.
 • Bij annulering van uw inschrijving na 1 oktober 2022 zijn wij niet meer in de gelegenheid een vervanger voor u te vinden en bent u dus het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Betaling van het lesgeld dient te zijn geschied uiterlijk 2 weken na aanvang van de cursus. Bij betaling na 17 oktober 2022 zijn wij genoodzaakt u 15 euro meer kosten in rekening te brengen.
 • Het is door de hal eigenaar verboden vuile schoenen te gebruiken.
 • Bij het invullen van uw mailadres op het inschrijfformulier ontvangt u uiterlijk één week voor de start van de lessen per mail de bevestiging met uw lestijd, informatie en rekening. Wij houden u ook per mail op de hoogte d.m.v. een nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief kan door een Re-mail te sturen met 'afmelden nieuwsbrief'.
 • Tennisschool Jonkman stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
 • Bij verzoeken betreffende een bepaalde train(st)er, lesdag en lestijd, wordt er door de organisatie naar gestreefd dit te realiseren, een garantie kunnen wij u echter niet geven.
 • Bij inschrijving voor een les of cursus, gaat de cursist(e) akkoord met elke train(st)er, die door Tennisschool Jonkman wordt ingezet voor het geven van de lessen (ook bij wisseling of invallen).
 • Privacystatement: Uw gegevens zullen niet doorgestuurd/verkocht worden voor commerciële doeleinden.
 • In het geval waarin boven genoemden niet voorziet beslist, naar alle redelijkheid, de organisatie van Tennisschool Jonkman (Bernard Jonkman)

Privacy-verklaring

Tennisschool Jonkman, gevestigd te Beverwijk,
KvK-nummer 34346883, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.tennisschooljonkman.nl
Duinwijklaan 22
1942 GC Beverwijk
Mobiel 06 14 38 02 89

Bernard Jonkman is de Functionaris Gegevensbescherming van Tennisschool Jonkman, hij is te bereiken via info@tennisschooljonkman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Tennisschool Jonkman verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Tennisschool Jonkman verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tennisschooljonkman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Tennisschool Jonkman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– ter registratie en uitvoering van uw inschrijving van de tennislessen
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen WhatsApp indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming:
Tennisschool Jonkman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tennisschool Jonkman) tussen zit. Tennisschool Jonkman gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Outlook + Excel en MailChimp.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Tennisschool Jonkman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht ). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Tennisschool Jonkman verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Tennisschool Jonkman gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tennisschool Jonkman en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tennisschooljonkman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tennisschool Jonkman wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Tennisschool Jonkman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tennisschooljonkman.nl